"Masalah adalah peluang untuk anda menyerlahkan kepada diri sendiri bagaimana kebolehan anda menyelesaikan masalah itu" -Allahyarham Datuk Razali Ismail, Wira IPGM-

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR PISMP IPGM SEM 4

>> Tuesday, October 28, 2008

Read more...

PISMP Pengajian Sosial di IPBA

>> Wednesday, October 15, 2008

Mata Pelajaran Major

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

PSS3101

Pengenalan Pengajian Sosial

3(3+0)

1

PSS3102

Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial

3(3+0)

1

PSS3103

Perkembangan Sejarah Negara

3(3+0)

2

PSS3104

Geografi Persekitaran

3(2+1)

2

PSS3105

Pendidikan Pembangunan Lestari

3(2+1)

3

PSS3106

Politik dan Kerajaan

3(3+0)

3

PSS3107

Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial

3(3+0)

4

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah

3(2+1)

4

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial

3(3+0)

5

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial

3(3+0)

5

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial

3(2+1)

6

PSS3112

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

3(3+0)

6

PSS3113

Penyelidikan Tindakan 1 - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah)

3(3+0)

7

PSS3114

Wacana dan Masyarakat

3(3+0)

8

PSS3115

Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

3(0+3)

8


Jumlah

45 (33%)
Mata Pelajaran Elektif 1


Elektif 1

Kursus

Kredit

Sem.

Pendidikan Jasmani

PJM3102 Pergerakan Asas

3(1+2)

2

PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS)

3(2+1)

3

PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

3(2+1)

4

PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

Jasmani dan Sukan

3(2+1)

5Elektif 2

Elektif 2

Kursus

Kredit

Sem

English Language

ELE3101 English for Undergraduates

3(3+0)

3

ELE3102 Principles of English Language Teaching

3(3+0)

4

ELE3103 English for the Language Teachers

3(3+0)

5

ELE3104 English Language Teaching Methodology

For Young Learners

3(2+1)

6


Read more...

Apakah PISMP ???

PENGENALAN

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.


MATLAMAT PROGRAM

Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.


HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang

i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing;

ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-masing;

iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan;

iv. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar;

v. memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

Read more...

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Pengenalan

Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu.

Ciri-ciri Kurikulum

Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut:

  • Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu
  • Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus
  • Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik
  • Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience)
  • Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat

Read more...

Warga PISMP Cohort 2,..

>> Tuesday, October 14, 2008Gambar ini diambil ketika pismpian masih di semester 1, tahun pertama di bumi IPBA.
dari kiri duduk; mezoh, mali, pert, shah, anip, otai,
dari kiri berdiri; shima, sham,diha, tasha, line, ja'a, matjek, dobok, pok jat
(topek, ct, ib, ikwan, mimi, tiada dalam gambar)

Read more...

About This Blog

Lorem Ipsum

CENTRE OF EXCELLENT

  © Blogger template Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP